Sovy v krajine


Vďaka rozmanitosti krajiny Slovenska u nás nachádzame viaceré druhy sov, ktoré jednotlivé miesta v krajine využívajú na hniezdenie, odpočinok, či lov. Dutiny a koruny starých stromov, skaly, ale aj ľudské obydlia poskytujú miesto pre nové potomstvo sov. Lúky a polia sú zas častým zdrojom potravy, ktorou sú – v závislosti od druhu sovy – drobné hlodavce, hmyz, dážďovky, vtáky, ale sovy nepohrdnú ani netopier-mi alebo obojživelníkmi. Sovy sú výlučne mäsožravce, a aj vďaka zloženiu svojej potravy sú významnou súčasťou našich ekosystémov.
Krajina, ktorú sovy obývajú, prešla stáročiami veľkými zmenami. V našej vidieckej krajine sa v druhej polovici 20. storočia uskutočnila kolektivizácia, ktorá priniesla zlučovanie blokov pôdy, úbytok lúčnych porastov aj rozptýlenej zelene. Vodné toky boli zre-gulované, zmenili sa spôsoby hospodárenia, ale aj architektúra dedín a poľnohospodárskych prevádzok. Tým ubudlo hniezdnych možností pre synantropné druhy sov (sovy viazané na ľudské
aktivity/sídla).